Prekioslovník

 Prekiontrie je věda komplexní, s čímž logicky souvisí i nutnost vlastního odborného výraziva, které běžná čeština nemá. Člověk věci neznalý, kramlí netknutý, bez dostatečného praktického i teoretického rozhledu pak samozřejmě nerozumí tomu, o čem se komínáři baví. A proto je zde náš prekioslovník, který vám pomůže porozumět speciálním výrazům, která jak v mluvě, tak kupříkladu zde v KODĚ užíváme.


atyp

ve vzorečcích značen "A". Komín, nebo jeho detail, který je v dané kategorii výjimečný

bába

otočný "kryt" kohoutnatce (výjimečně i jiných), který zvyšuje tah a zabraňuje vletu nečistot komínem do hvozdu

BB

bébéčko alias bezbilighorzní komín, kdy na vrchol nevede žádná "rozumná" cesta

benurze

narušení zdiva komína erozními vlivy počasí - malta je vydrolená a cihly popukané

benurzní lalok

vlivem benurze dojde k vyboulení, či rozšklebení části zdiva komína. Takové místo se buď rozpadne, nebo se rozpadne později.

betoňák

betonový komín, v řeči obvykle míněn monolitický, i když může být M, T i S

bilighorze

žebřík, kramle, stupadla nebo jiná záležitost, po které se průměrný komínář je schopen dostat na vrchol komína. Dle technických norem je řazena pod železnou výstroj komína

bílý komín

komín zaevidovaný jen podle pravidel SČK, tedy pouze výška a ochozy - v době kdy KODA ani PREGION ještě neexistovaly.

C

mnohovýznamová zkratka, záleží k čemu se stahuje - u typu komína k cihlákům, u bilighorze ke kramlím nebo k poloviční ochraně.

CC

zkratka pro kramlovou bilighorzi s poloviční ochranou - tedy kramle s opíracími obručemi

CD

zkratka pro kramlovou bilighorzi s plnou ochranou - tedy kramle s klecí

cihlák

cihlový komín - klasického "C" typu - tedy kónický

detail

taktéž chemické vzorečky - vyjádření profilu komína v číslech (značících průřez komínem v daném místě - 0 kulatý průřez, 8 - oktagonální průřez) a dalšími aditivními značkami (^ střecha, čh - čapí hnízdo), které umožňují identifikovat komín i bez fotografie

devirgace

kompletní průzkum komína s jeho dokonalou dokumentací a následným zanesením do databáze

dmychadlo

vrcholová část komína - v podstatě věnec komína a ona "díra" dovnitř

dřík

hlavní část - tělo - komína viz nákres

globon

jiné označení pro globonický ulhorf

globonický ulhorf

třída komína vysokého 200m a výše - zkratka GU, zvaný globon

gnozkace

nekompletní průzkum komína, ovšem s dokonalou dokumentací a zanesením do databáze

grglace

slangový výraz pro devirgaci

GU

zkratka pro globonický ulhorf

hlava, hlavice

vrcholová, vizuálně odlišná část dříku - funkční ozdoba a zakončení komína

hranolka

cihlový nekónický komínek - oddíly (pokud jsou) jsou zvenku a komín je prostě, inu "hranatý"

hvozd

věžovitá stavba funkčně patřící ke sladovně, ve které se horkým vzduchem zastavilo štěpení složitých cukrů naklíčeného sladu. Slad byl rozprostřen na lískách a teplý vzduch jimi prostupoval vzhůru až do komína (kohoutnatce)

chemické vzorce

viz detailinterlezba

lezení vnitřkem komína. Má svoje specifika a naprosto se podmínkami odlišuje od normální lezby venkem. Nejen kvůli přístupu, ale také vzhledem ke tmě, špíně a lezení v opačném náklonu. Někdo se bojí i pavouků.

J

zkratka pro jiný typ komína než cihlový, betonový nebo plechový

K

zkratka pro kohoutnatce (uváděná v detailu), pokud je "K" uvedeno ještě podruhé, jde o "klobouk", tedy statické zastřešení kohoutnatce

klobouk

obvykle dvoupatrová stříška kohoutnatce, často zdobně zubatá

kohoutnatec

komín hvozdu sladovny

kostka

střední část podstavce komína

kramlák

komín s kramlemi

kramle

druh bilighorze, do "C" zahnutá tyč, svými konci zazděná někdy hluboko, někdy mělko

kronchtuace

povětrnostními vlivy, nebo i spalinami narušená konstrukce čí výstroj komína

lezba

 lezení po komínech, taktéž synonymum pro komínářskou akci

límec

nádor či vodojem

líska

prodyšné patro hvozdu

LT

zkratka lystecitní trepariozóm

lystecitní trepariozóm

třída komína vysokého 15-49m, taktéž zvaný schour

M

zkratka monolitu

megalofobium

chladicí věž

monolit

komín z monolitického železobetonu

morfolní trepariozom

třída komína vysokého 50-99m, taktéž zvaný pyždík

MT

zkratka pro morfolní trepariozom

N

zkratka pro nádor

nádor

vodojem umístěný kolem komína (tedy tzv. nádoráku), nádoru se taktéž říká límec

nekrognozkace

prekioarcheologický průzkum padlého komína ať již na místě, nebo podle historických pramenů se zavedením komína do databáze

oblez

 kramle umístěné dokola komína za účelem dostupnosti leteckého osvětlení

obruč opírací

do velkého "U" ohnutá tyčovina, zazděná do komína, určená k odpočinku během výstupu. Obvykle polokulaté, někdy však i hranaté. Podle poválečných norem by měly být tyto rozmístěné nejdále 3,5m od sebe.

obruč stahovací

obruč z pásového železa, která stahuje zdivo komína a pomáhá mu lépe čelit vznikání poruch ve zdivu vlivem rozdílných teplot vně a uvnitř. Může být jak zazděná, tak umístěná vně komína

oddíl

patro komína o stejné tloušťce zdiva, která se směrem vzhůru ztenčuje

ochoz

obvykle cirkulární balkon okolo komína určený k odpočinku během výstupu a čumendě po krajině. V poslední době oblíbené místo pro squating různých pochybných ekoteroristických skupin

ochrana

volitelná součást bilighorze určená k odpočinku, případně k zabránění odpadnutí slabších kusů od bilighorze

oktagon

osmiboký komín

P

značka pro plechový komín, čili trubičku

patka

spodní (obvykle nejširší) část podstavce komína

plechovka

jiné, poněkud hanlivější označení trubičky, čili plechového komína

plná ochrana

ochranná klec kolem bilighorze. Zpravidla bývá jen na vysokých betonových komínech typu M. Občas se vyskytuje na hranolkách, velmi zřídka pak na cihlácích

podstavec

spodní široká část komína, vyzděná obvykle z plných cihel. Stěny jsou v naprosté většině kolmé. Pomyslné prodloužení kužele dříku by nemělo přesáhnout profil podstavce komína. Podstavec je nejčastější u starých cihlových komínů a obvykle se skládá ze tří částí: patky, kostky a příklopu

pokomíní

území spadající pod určité (okresní) město s výskytem zdokumentovaných prekiontrických objektů, územně kopíruje okresy

poloviční ochrana

ochrana spočívající v opíracích obručích rozmístěných v pravidelných rozestupech

pregion

prekiontrický region - vyšší správní prekiontrické území - v podstatě kopírují oblast krajů

Pregion

dřívější (a vůbec první) systém evidence komínů podle jejich lokace. Byl to v podstatě obsáhlý excellový soubor ( některé součásti KODY jej připomínají). Stanovil mnohem přísnější podmínky pro zaevidování nových komínů, rozšířil množství dat o komínu evidovaných. Ve funkci byl v letech 2005-2008

prekion

komín dle definice

příklop

horní část podstavce komína, obvykle zdobná

rizistropní ulhorf

třída komína vysokého 100-199m

RU

zkratka pro rizistropní ulhorf

trifilační bod

ochoz

trubička

plechový komín, značka P

třída

archaické dělení komínů dle výšky

S

značka pro segmenťák

segmenťák

komín z betonových segmentů

situace soukomíní
grafické vyjádření tvaru a orientace soukomíní včetně pozic jednotlivých komínů
sokl

podstavec

SoKR

soutěž o komínáře roku. Prekiontrie není jen o práci! Trocha zábavy je také nutná..

soukomíní

nedělitelná soustava naprosto identických komínů ve vzájemné funkční i vizuální vazbě

Ub

"úbéčko", čili zkratka pro ubožáka

ubožák

poněkud sprosté a nelogické označení pro komín bez ochozu, protože komíny bez ochozu jsou mnohdy právě těmi nejelegantnějšími a nejcennějšími. Výraz je patrně dědictvím ulhorfické mánie ze začátků Svazu. Slušní členové Svazu s citem k poetice prekiontrie tedy raději užívají výraz "úbéčko"

ulhorf

komín vyšší sta metrů

věnec

zakrytí vrchní hrany komína před nepříznivými vlivy povětří. Obvykle betonový, nebo litinový

vlnovec

komín z profilovaných betonových tvárnic, který průřezem připomíná dórský sloup

žebřík

někdo snad nechápe slovo "žebřík" ?