Vlastnosti komínů

Vlastnosti prekiontrických objektů (komínů) jsou strukturované informace podle kterých lze komíny klasifikovat, vyhledávat, třídit. Jejich obsah by měl být vysoce standardizovaný, aby pokud možno všechny tyto operace probíhaly co nejefektivněji a hladce. Následující stránky uvádějí popis jednotlivých vlastností, jejich význam, popřípadě hodnoty, které mohou nabývat. Všechny uváděné hodnoty se zároveň ukládají do historie karty komína, spolu s datem ke kterému jsou uvedeny. Je tedy možné sledovat případný vývoj a změny, kterými objekt prošel.


STATUS

Status komína je syntézou dvou parametrů - stavu z kořebního a existenčního. Existenční stav je definován poměrně přímočaře - komín je buď stojící či padlý (někdy se také uvádí "přestoupený"). Dva základní kořební stavy jsou devirgovaný (vylezený) a panenský (nevylezený).

Pomocný stavem je tzv. "sušárna". Prekiony se octnou v sušárně pokud již jednou byly zařazeny do databázeale za prekiony již považovány nejsou. Do sušárny se prekion může v zásadě dostat dvěma způsoby. Buď se jedná o gnozkační/devirgační omyl či objekt u kterého bylo rozhodnutí o vyřazení předmětem delšího vývoje. Z důvodů zachování kontinuity je tedy vhodné jej v databázi ponechat.  Druhou variantou je komín, který byl zredukován (ubourán) do stavu torza, které sice nelze již za prekiontrický objekt uvažovat, na druhou stranu jej nelze označit za přestoupený. Lezba na komíny v sušárně každopádně není doporučena, resp. nachází se mimo obor prekiontrie.

Kompletní seznam možných statusů komína:

 • SV - Standing and climbed
 • SP - Standing virgin
 • PV - Fallen but climbed
 • PP - Fallen virgin
 • QP - Drying virgin
 • QV - Drying but climbed

Při zadávání údajů do KODY vyplňujeme u nového komína aktuální status, tedy pokud jsme nejdříve komín jen obhlíželi, ale pak jej nakonec i přesně změřili a zdokumentovali, zadáváme rovnou SV. Při zjištění změny (komín byl třeba popraven), zadáme toto jako nový záznam do karty komína.

ČÍSLO

Číslo je jednoznačným identifikátorem objektu v databázi. Čísla jsou přidělována podle pořadí zápisu (schválení zápisu administrátory) a tvoří souvislou řadu.

Poznámky:
V historii se nastaly případy takzvaných duplikátů, tj. jeden objekt měl dvě karty a tudíž i dvě čísla. V okamžiku odhalení byl duplikát smazán a jeho číslo bylo přiděleno náhradnímu objektu. Náhradním objektem byly typicky padlé panny (výsledky prekioarcheologického bádání) aby číselná řada nadále zachovávala posloupnost gnozkace/devirgace komínů v čase.


TŘÍDA

Třída je historicky jedním z nejstarších parametrů komína. Představuje hrubé dělení komínů podle výšky. Původní třídy komínů jsou čtyři. Pro potřeby evidence zvláště cenných podměrečných komínů byla zavedena pátá třída - PT.

 • LT - Lystecite trepariozom (15-49m)
 • MT - Morfol trepariozom (50-99m)
 • RU - Rizistrope ulhorf (100-199m)
 • GU - Globonic ulhorf (nad 200m)
 • PT - Piditrpaslion (pod 15m)

Důležitou vlastností třídy je, že je zachovávána při případných změnách. Za rozhodnou se bere výška původní (přesněji výška devirgační). Pokud byl komín například ubourán pod 15 m, bude na kartě uvedena současná současná výšk, ovšem třída zůstává beze změn. Podobně by se postupovalo při přistavění komína, ale tento případ zatím nebyl evidován.

SOUKOMÍNÍ

Soukomíní je konstrukt, umožňující sdružit komíny do celku, který je pak považován za jednu jendnotku jak z hlediska evidence, tak lezby. Děje se tak v případech, kdy je to výhodné a svým spůsobem přirozené, například u betonových komínů sídlištních kotelen se čtyřmi tubusy, či plechovek umístěných na společné nosné konstrukci.

Exaktní definice soukomíní se přes mnohé pokusy nepodařilo stanovit a tak je do rozhodování v mnoha případech nutné zahrnout zkušenosti či precedenty. Premisami pro sdružení komínů v soukomíní by měla být jejich fyzická blízkost a zejména identičnost provedení. To předem diskvalifikuje všechny komíny cihelné, neboť identické cihlové komíny už z principu neexistují. Dobrým předpokladem je naopak fyzické spojení komínů či sdílení výstroje (bilighorze). Sdružení komínů v soukomíní by vždy mělo vést ke zjednodušení evidence a přístupu k datům při současném zachování informační hodnoty.

Soukomíní rozeznáváme dva typy:

 • T - Close group
 • V - Weak group

Z historických důvodů se soukomíní v databázi zobrazuje ve spojení s třídou komína. Číslo značí počet komínů v soukomíní. Indexová značka T/V určuje, zda se jedná o soukomíní volné nebo těsné.

Příklady:
LT C 20 Ub Mlékárna ... - samostatný cihelný komín
4T MT M 50/1 Kotelna ... - těsné soukomíní tří komínů z monolitického betonu
3V LT P 20/Ub Skladový areál ... - volné soukomíní tří plechovek

TYP

Typ komína je značen jediným písmenem a odkazuje na materiál (popř. technologii) ze kterého je komín postaven. Rozeznáváme následující typy komínů:

 • C - Classical brick (cone, octagone, rarely block)
 • H - Modern brick (step block or block)
 • S - Concrete segments (rings etc)
 • T - Concrete blocks
 • M - Monolitic concrete
 • K - Stone (legacy, not used since 2014)
 • P - Steel
 • J - Other

Ve vyjímečných případech se může stát, že komín byl postaven kombinací několika technologií. Pak je uvedena technologie převažující s tím, že detaily stavebního řešení by měly být popsány v poznámkách.


VÝŠKA

V případě komína řádně devirgovaného je uvedena výška v celých metrech. V opačném případě se udává výška ve formátu např. 2X, což znamená, že předpokládaná výška je 20 a více metrů (tedy <30).

 Výšku komína měříme od paty k dmychadlu. V případě, že komín je ze střechy, měří se výška včetně budovy, a to k jejímu nejnižšímu bodu, případně na úroveň podlahy kotelny.


OCHOZY

 Ochoz komína je výborný identifikační znak. Již z dálky lze dobře rozpoznat rozdíl mezi RUM 110/1 a RUT 109/Ub právě díky tomu, že jejich téměř shodné siluety bude odlišovat ochoz. Komíny bez ochozů se značí zkratkou Ub (= ubožák). Vzácně se vyskytující oblezy z kramlí se za ochozy nepovažují. Jejich existence se uvádí v poznámkách.

Vzhledem k tomu, že mnoho cihelných komínů ztrácí v posledních desetiletích svoji původní funkci (odvod spalin) a naopak stále více slouží coby stožáry pro rádiové technologie, přibývá i moderních/nepůvodních ochozů. Položka ochozy tedy umožňuje uvedení dvou údajů: první pro původní ochozy, druhý (oddělený lomítkem) pro ochozy přistavěné.

Příklady:
Ub - komín bez ochozu (pozor, je to zkratka slova Ubožák, tedy Ub, nikoliv UB!)
3 - tři původní ochozy
1/1 - jeden ochoz původní, druhý nový
Ub/4 - původně komín bez ochozu a na něm čtyři nové ochozyJMÉNO

Jméno komína slouží spolu s třídou, typem a výškou základní identifikátor komína. Existuje několik variant, jak může být jméno zapsáno, tyto jsou však poměrně standardizovány a u nových devirgací mohou nabývat pouze níže uvedených forem:

varianta obecně

vysvětlení

Název, Obec
Cihelna, Bodlákov

v případě jasně identifikovatelného objektu v menší obci lze jméno uvést pouze takto krátce

Býv. Název, Obec
Býv. Cihelna, Somrákov

 v případě, že fabrika je již nefunkční, nebo slouží jinému účelu, užíváme zkráceninu "Bývalý, bývalá"..

Název, Ulice, Obec
Slévárna, Písecká, Krumperk

 ve větší obci je nutno uvést i ulici (bez "ul."), zejména když je v dané obci komínů více (ulice by měla korespondovat s adresou firmy)

Název, Ulice, Obec - Část Obce
Pekárna, Krátká, Humboltice - Vřesov

objekt se nachází ve Vřesově, který spadá pod Humboltice

Býv. Název, Název, Ulice, Obec
Býv. Pivovar, Sodovkárna, Dlouhá, Aš

pokud je objekt jasně a zřetelně bývalým pivovarem, a přitom je tam dnes sodovkárna, je vhodný tento formát. V případě, že sodovkárna již také zanikla, nechá se jen pivo a sodu zmíníme v Alternativě

Název, Ulice x Ulice, Obec
Pila, Vítězná x Příčná, Bubákov

když se Vítězná ulice táhne celým městem a objekt se těžko identifikuje, a současně areál sousedí i s nějakou jinou ulicí, není od věci tuto uvést jako je uvedeno na příkladu.


Obecně, pokud to není vysloveně nutné, není potřeba uvádět čísla popisná. Komín je považována za lepší identifikační znak, než tabulka s č.p. Obdobně se neuvádějí ani právní formy společností komín/areál vlastnící  (a.s., s.r.o. atd.)

Naopak obec je ve jméně komína uvedena vždy. U měst jako Plzeň, Brno, Ostrava a Praha je vždy uvedena i patřičná čtvrť (Brno - Medlánky, Praha 5 - Smíchov, apod.). U zahraničních komínů se stát uvádí jako poslední část jména (Cihelna, Huty, Slovensko)

ALTERNATIVA

Další jména které objekt má nebo měl a představují podstatnou informaci v historii komína.


DETAIL

Detail, někdy též zvaný chemický vzorec, je strukturovaná zkratka vyjadřující celkovou stavbu a tvar(y) komína. Nacházejí uplatnění zejména u cihelných komínů, které mají daleko častěji členitější architektonické zpracování, než komíny betonové nebo plechové.

Typický "chemický vzorec" komína má formu: podstavec.dřík:hlavice.

Čísla ve vzorci značí profil inkriminované části komína: 0 - kruhový, 4 - čtvercový, 8 - oktagonální.

Čísla se mohou opakovat či střídat dochází-li ke změně profilu komína

Příklady: 4.0:0, 4.8, 880.0:0

Kompletní slovník značek používaných ve vzorcích:

 • 8 - Octagone - eight side profile
 • 4 - Square profile
 • 0 - Circular profil
 • : - Head (separator)
 • . - Base (separator)
 • @ - Multigonal profile / waveshape
 • ÄŤh - Stork nest
 • )( - Megalofobium (cooling tower)
 • ][ - Carbonizer cooling tower
 • K - Cockhead (maltery ventilation)
 • B - Revolving cockhead
 • N - Tumor (circular water tank)
 • n - Tank (non-circular)
 • X - Visible signs of reduction
 • ^ - Rooftop smokestack
 • A - Atypic - nonstandard architecture and/or construction
 • ? - Unknown


Poznámky:

 • u podstavce se jedním číslem vyjadřuie standardní tvar podstavce, který se skládá z patky, kostky a příklopu (viz nákres), pokud má podstavec vícestupňovou patku (například kamennou čtvercovou a zbytek je oktagonální), píšeme 48.8:8, stejný vzorec bude ovšem i pro podstavec, který je čtvercový s oktagonálním přechodem pod dříkem, což ovšem věci nevadí, zde tedy 48.0:0. Různé mnohonásobné římsičky není třeba zapisovat, vždy by se mělo jednat spíše o konstrukční změnu profilu, než o zdobení.
 • Dřík je obvykle jen jedním jediným číslem, neb jeho profil se obvykle nemění. Pouze v případě přestavby části komína je možné, že se profil změní, zejména je to časté u starých oktagonů, kterým bylo několik horních metrů ubouráno a dostavěno běžnými radiálkami, jako třeba zde, či zde.
 • Hlavici taktéž vyjadřujeme jen jedním číslem, i když je častá ozdobná římsa na komíně metr a více pod samotnou hlavicí. Pouze pokud se jedná o dominantnější zdobení, je vhodné jej uvést, jako například na tomto ašském komíně.
 • v případě, že je naprosto nepopiratelně komín ubourán, užíváme značku X, například takto 0X
 • pokud je určitá část velice atypická, nevídaně zdobná, či jinak provedená, užíváme A, kupříkladu 88.8A8.8 (prstenec)
 • v případě "nádoru", tedy vodojemu použijeme na místě výskytu N, tedy třeba 8.8N8
 • někdy bývá na komíně jen nádrž, ta je značena n
 • vyšší segmenťáky mají spodní část se stabilizačními "křidélky", díky tomu jim říkáme "rakety". Křidélka mají značku ¤
 • u vlnovců užíváme značku @
 • výskyt čapího hnízda značíme zkratkou čh, tedy třeba 4.8:8 čh
 • megalofobium značíme )(, pokud je kupříkladu oktagonální pak )( 8
 • kohoutnatce značíme K před vzorcem, například K 8:8
 • když má kohoutnatec klobouk nebo bábu, značíme  K nebo B za vzorcem, např. K 0:0 K, pokud má bábu tak K 0 B
 • často se vyskytují komíny ze střechy, ta je vyjádřena symbolem ^, kupříkladu ^0:0, pokud víme, co se nachází pod střechou, můžeme i to zapsat. Třeba takto 4.0^0:0 , kdy dřík komínu prochází střechou (^ napíšeme pomocí Alt94)
 • někdy je komín postaven ze dvou materiálů, třeba trubička má vcelku velký cihlový podstavec, lze to pak vyjádřit třeba jako C4P0


BILIGHORZE

Termínem bilighorze je označována výstroj komína sloužící k výstupu na jeho vrchol. Nejběžnějšími formami bilighorze jsou kramle, žebřík a stupačky. Ty bývají doplněny dalšími prvky zvyšujícími bezpečnost a komfort výstupu - tzv. ochranou. Výstup může probíhat kombinací několika forem bilighorze, proto je k jejímu popisu použit kód podobný vzorci komína. Základ notace tvoří dvouznaková zkratka z písmen následujícího významu:

1. písmeno

 • C - kramle
 • H - žebřík
 • T - stupačky (běžné - novodobé)
 • Y - stupačky (původní - velice ojedinělé)
 • L - schody
 • BB - bez bilighorze (platí i pro částečný úsek, mimo ten od země)
 • ^ - bilighorze začíná od střechy (komín nemusí být ze střechy)

2. písmeno

 • C - poloviční ochrana
 • D - plná ochrana, klec
 • V - vnitřní bilighorze (udána jen v případě, že touto se dá dostat odspodu na vrchol)


Příklady obvyklých kombinací:
CC - kramle s poloviční ochranou
HC - žebřík s poloviční ochranou
HD - žebřík s plnou klecí
CD - kramle s plnou klecí
C   - kramle bez ochrany (případně jen s jednou opírací obručí u dmychadla)
2CC - komín má dvě poloviční kramlové bilighorze
CC/H - na vrchol se lze dostat buď po kramlích s obručemi nebo po volném žebříku
C, HD - ku dmychadlu vede nejprve bilighorze z kramlí, po té se dolézá po plném žebříku
L,BB - ke komínu vedou schody, ale kus je bez bilighorze (typicky u kohoutnatců)
^C - kramle začínají na střeše
CV - lze využít kramle vedoucí komínemSTÁT, PREGION, POKOMÍNÍ

Trojice údajů značí příslušnost ke státním a územním celkům. Stát je reprezentován kódem dle normy ISO 3166-1. Pregion a pokomíní jsou nižší územní kategorie které jsou definovány individuálně pro každý stát. V případě České republiky je pregionem kraj reprezentovaný dvoupísmennou zkratkou, pokomíní je zkratka okresu vycházející z bývalých SPZ aut. Pro ostatní státy světa jsou typicky definovány pouze pregiony a to buď jako státy federace (země) či jiné významné státní celky (např. župy).


OBEC

Důležitý identifikátor značící obec, na jejímž katastru se komín nachází. U velkých měst jsou, coby obce, uváděny městské části, např. Ostrava-Kunčice či Brno-Žabovřesky.

Výjimkou tvoří Praha, která je administrativně na úrovni krajů, tudíž městské části jsou vedeny jako samostatná pokomíní.


SOUŘADNICE

Geografické souřadnice jsou po jeho čísle druhým opravdu jednoznačným identifikátorem komína. KODA ukládá koordináty v systému WGS48 ve formě dvou desetinných čísel - severní šířky a východní délky (jižní šířka a západní délka je negativní).


PODROBNOSTI

Podrobnosti jsou jakýmsi mezistupněm mezi vlastnostmi a slovním popisem v poznámkách. Jedná se o jakýmsi způsobem standardizované údaje, které ovšem nejsou známé či dokonce zjistitelné u velké části prekiontrických objektů. Kvůli jejich množství a rozmanitosti bylo krajně nepraktické uvádět na každé kartě komína, na druhou stranu bylo nutné jim dát jakýsi  systém a nomenklaturu, aby (když už známé jsou) nebyly uváděny pod různými názvy, jednotkami atd. Jde vesměs o číselné či logické údaje (ano ne).

V současné době obsahuje množina podrobností tyto údaje:
Stavitel komínu, Datum realizace, Datum odstavení od zdroje, Datum zakonzervování, Datum demolice, Vnitřní horní průměr dříku, Vnější horní průměr dříku, Konicita dříku, Vnější dolní obvod dříku (u profilu 4, 8), Obvod podstavce (u profilu 4, 8), Vnější dolní průměr dříku (u profilu O), Vnější průměr podstavce (u profilu O), Tloušťka zdiva v patě, Výška dříku, Výška matice, Výška podstavce, Název areálu #1, Název areálu #2, Název areálu #3, Název areálu #4, Funkce komína, Kulturní památka, Technický stav, Dmychadlo, Rošt na čápa, Stahovací obruče, Telekomunikační technika, Vložka, Zaplechování dmychadla, Zaústění kouřovodu, Jiné zvláštnosti, Barva, Nápis na komíně, Denní letecké výstražné označení, Noční letecké značení, Ornamenty (mozaiky)