O KODĚ

KODA je jedinečnou databází komínových staveb (prekionů) s přesahem do industriální architektury obecně. Množství odborných informací v ní nalezitelných, jejich kvalita, ucelenost a koncentrace nemá v současnosti obdoby nejen v regionu, ale dle všech indicií i na světě. Její obsah vytvářelo mnoho desítek dobrovolníků ve kterých se spojil entuziasmus a zájem o danou problematiku s odborností a funkčním systémem kontroly. Do KODy přispívají členové Svazu českých komínářů, jimž patří velké poděkování za to, že obětují svůj volný čas, prostředky, znalosti a schopnosti k rozšiřování této světově výjimečné databáze.


Struktura databáze

Základní informační jednotkou databáze KODA je karta komína sdružující informace o jednom prekionu. Informace na kartě komína nabývá těchto forem:

  • Parametry komína - standardizované vlastnosti prekionu organizované v databázi. Umožňují podrobnou klasifikaci komína, podrobné, přesné vyhledávání a tvorbu seznamů a reportů. Popisu propracované struktury parametrů komína se věnuje samostatná stránka.
  • Geolokace - přesné zanesení komína do map případně další zpřesňujíci informace lokačního charakteru (např. situace soukomíní). Ztotožnění komína s územními celky, obcí, pokomíním, pregionem a státem.
  • Obrazový materiál - především fotodokumentace situace a stavu komína, objektu v němž se nachází, ale také například kopie stavební dokumentace atd.
  • Poznámky - textové informace sloužící k zaznamenání nestrukturovaných dat. Typicky se jedná o historii objektu, slovní popis specifik a odchylek od standardních forem atd.

Jelikož vlastnosti a okolnosti komína jsou v reálném světě předmětem vývoje, je KODA schopna tento vývoj zaznamenat a zobrazit změny v závislosti na čase.

Ve smysluplných případech jsou komíny sdružovány do areálů. Areálem je funkčně uzavřený, typicky fabrika, svazující komíny společnou historií, příslušností k danému provozu atd.  Areály mají samostatné karty obsahující podobné informace jako komíny (geolokaci, obrazový materiál, poznámky).


Naše cíle

  • vytvořit co nejúplnější databázi českých potažmo středoevropských komínů obsahující kvalitní data jak v technických, tak i historických a regionálních souvislostech.
  • přiblížit veřejnosti ohromné vertikální bohatství, které v těchto stavebně-technických unikátech naše zem má, a přispět k tomu, aby na tyto technické památky nebylo hleděno skrz prsty. Neb co jiného, než vysoké a tvarově dokonalé komíny, by mělo být lepším symbolem umu našich předků, fachmanů, kteří s poměrně primitivním technickým vybavením dokázali postavit neuvěřitelně odvážná díla nemající ve světě mnohdy obdoby a k jejichž ladnosti a eleganci jiné druhy staveb nesahají ani po podstavce. Komíny byly a jsou symboly toho, že v dané lokalitě lidé tvoří hodnoty, že zde mají práci. Komíny tak se svojí architektonickou strohostí a jednoduchostí tvoří protipól zdobným vertikálám sakrálním a dohromady tak vytváří nenahraditelnou siluetu našich měst a vesnic.
  • pomoci komínářům s identifikací jednotlivých komínů, vyhledávání a schraňování informací o nich. KODA vede komínáře k tomu, aby komíny nevnímali jen jako objekty, na které se dá vylézt (i když toto je samozřejmě jejich primární funkce), ale zejména jako objekty, o kterých je třeba zjistit a uchovat co nejvíce informací a ještě lépe tak poznat skutečné hodnoty tohoto industriálního dědictví.

Organizační struktura

Přispívat do databáze KODA může obecně každý člen Svazu českých komínářů dle přidělené úrovně přístupových práv. Nad chodem systému bdí kolegium administrátorů zajišťující technickou a odbornou podporu. Veškeré záznamy procházejí systémem vnitřní kontroly. Nejpodstatnější údaje (parametry komína) podléhají schválením administrátory před zveřejněním/zařazením na kartu.  Další data procházejí průběžnou kontrolou. Administrátoři mají konečné slovo v tom, která data budou do databáze zařazena.