Definice komína

Prekiontrie je obor zabývající se studiem, popisem a lezbou na komíny. Předmětem jejího zájmu jsou zejména komíny industriálního charakteru. Přesnou definici prekiontrického objektu (komína) uvádějí stanovy Svazu českých komínářů ve znění:

Za prekiontrický objekt je považován komín vyšší než 15 m. Mezi prekiontrické objekty se počítá též komín s rezervoárem (nádorem), chladicí věž (megalofobium) a hasicí věž koksáren.

Přes vývoj čítající desítky let je definice stále předmětem diskuse a drobných posunů a doplnění. Je tomu zejména proto, že definice operuje s pojmem „komín“, který může být předmětem různě kreativních výkladů.

Obecně přijímaným výkladem je, že komín je pevná struktura sloužících k odvodu spalin (dýmu) z nějakého technologického zařízení. Výjimkami jsou v (definici uvedené) chladící věže a (definicí neuváděné) komíny sladoven. Za prekiontrické objekty naopak nejsou považovány komíny obytných domů sloužící k lokálnímu vytápění, i když formálně definici naplňují beze zbytku.

KODA, coby databáze prekiontrických objektů připouští i evidenci komínů, které definici dílčím způsobem nesplňují a to zejména v případech kdy má stavba vyjímečnou architektonickou, estetickou, konstrukční či kulturní hodnotu. Takovéto případy jsou podrobovány důkladnému zkoumání a posuzovány individuálně.