MT C 5X/Ub Býv. Cihelna Johanna Kreibicha, Tkalcovská, Varnsdorf [karta >>]

3/7
Poprava I (VII 2004), archiv varnsdorfských hasičů, foto J. Sucharda
2010-10-05 21:18:35   hagen