RU M 120/1 Elektrownia, Podmiejska, Rybnik, Polsko [karta >>]

2/4
Ta vlevo, pohled od východu, 14/8/10
2010-08-17 20:24:04   _M_