General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:26 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:448.80:0
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BK  (Blansko)
Municipality:Černá Hora
Coords:
49°24'54.616"N,16°34'54.632"E
Record history:
22.4.2009
20:59:50
+ Tuvy - Průzkumná prvolezba
24.4.2009
10:24:34
+ michal.fabik - opraven detail (viz fotky)
Map + photo
Z nádvoří pivovaru spolu s dalšíma dvěma
dobová fotografie, kdy ještě byl komín celý oktagonální s hlavicí (převzato z VCPD) Dobové foto z nádvoří pivovaru. Komín má ještě oktagonální hlavici.
Dobová pohlednice 1901
Poznámky
21.12.2010 13:58:47 dsk

Objekt pivovaru je situován přímo v centru obce, v prostoru mezi kostelem sv. Vavřince, podél návsi až k bývalé státní silnici. Jeho poloha určuje výrazně vzhled a charakter obce. V siluetě je vyváženým protipólem k zámku na návrší nad obcí (bývalý hrad).

První písemná zmínka o Černé Hoře pochází z r. 1279, kdy se uvádí v držení Matouše z Černé Hory. Městečkem procházela cesta z Brna do Čech, tzv. Trstenická stezka. Mezi výsadami, kterými vrchnost městečko nadala, nechybělo pravděpodobně od nejstarších dob ani várečné právo, ač o tom máme doklady až ze 16. století.

Vznik a rozvoj vrchnostenského pivovarnictví v Černé Hoře nutno sledovat v kontextu velkých ekonomických přeměn probíhajících v 15. a 16. stol. Předním činitelem ve vývoji byl feudální velkostatek. Výslovně je pivovar doložen až r. 1550 ke dni sv. Tří králů, kdy majiteli byl rod Boskoviců. V r. 1597 je Černohorské panství vč. pivovaru prodáno Lichtensteinům - jednomu z nejmocnějších rodů tehdejší střední Evropy. Ti v r. 1680 nechali objekt důkladně opravit. V r. 1717 pak panství sňatkem přechází v držení Auerspergů.

Roku 1802 pivovar vyhořel a až v letech 1871 - 1873 byl hrabětem Augustem Friesem postaven nový pivovar na místě vedle starého pivovaru a hospody. Starý pivovar byl upraven na sladovnu tak, že ze starého humna, hvozdu, varny, spilky a sklepa byla vytvořena humna a z hořejších míst vznikly sýpky. Dále byl vybudován nový anglický hvozd. Pivovar byl na tehdejší dobu zřízen velmi moderně, na pilotách, stavitelem Havlínou z Boskovic. Zařízení poháněné parním strojem dodala fy Noback a Fritze z Prahy. Výrobní kapacita pivovaru pak činila 15 - 20 tisíc hl piva. V r. 1896 přebírá nájem pivovaru za tím účelem založená rolnická akciová společnost. V období 1. světové války dochází k velkému útlumu výroby, kolem r. 1923 už ale začala výroba velmi rychle stoupat. Ve 20. letech 19. stol. došlo k celkové modernizaci pivovaru: osazena byla nová moderní vana na 125 hl piva, byla provedena elektrifikace (generátor a 17 elektromotorů), zbudován betonový vodojem na 1 656 hl. V r. 1937 byla změněna firma společnosti na Černoh orský pivovar, Rolnická a.s. pivovarní a sladovní v Černé Hoře. V r. 1948 došlo ke znárodnění a pivovar byl začleněn do Středomoravských pivovarů n.p. v Brně, později pak v r. 1960 byl přejat do správy Jihomoravských pivovarů n.p. Brno. V r. 1994 se stal pivovar součástí privatizovaného subjektu Jihomoravské pivovary a.s.

http://www.fa.vutbr.cz/home/zemankova/pivovary/02.htm