LT C 2X/Ub Býv. Dynamitka Nobel, V Zámcích, Praha 8 - Bohnice [karta >>]

1/1
foto archiv hl. města Prahy
2020-01-08 08:29:19   RayeR