MT C 50/Ub Býv. Praga, Kovovýroba String, Chotyně [karta >>]

10/10
hlavice (2014)
2014-11-17 23:02:17   danny666