MT C 50/Ub Býv. Praga, Kovovýroba String, Chotyně [karta >>]

9/10
podstavec (2014)
2014-11-17 23:02:06   danny666