MT C 50/Ub Býv. Praga, Kovovýroba String, Chotyně [karta >>]

6/10
13.3.2010; foto koman
2010-03-13 23:42:00   Jana